วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

"เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล"

พันธกิจ

  1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
  2. บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
  3. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

ยุุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์โดยมีเป้าหมายหลัก คือ

1) สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงปลอดภัย และ

2) สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ประกอบด้วย 3 ประเด็น ยุทธศาสตร์19 กลยุทธ์โดยมีเป้าหมายหลักคือ

1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2) ประชาชน ได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม และ

3) สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบ เรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายหลักคือ

1) มีการบูรณาการและร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนและ ภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม และ

2) ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 37 กลยุทธ์โดยมีเป้าหมายหลักคือ

1) การจัดองค์กรมีความเหมาะสม และนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

3) ข้าราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทันสมัย เชี่ยวชาญ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

4)ข้าราชการตำรวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตำรวจ และ

5) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส

Visitors: 113,923