ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชาถึงปัจจุบัน

    ทำเนียบผู้บังคับบัญชา สถานีตำรวจภูธรพะวอ

หน.สภ.ต.พะวอ

จ.ส.ต.ถาวร  อินหลวง

จ.ส.ต.จำลอง  สาโรจน์

จ.ส.ต.ไพรัตน์  อ้ายจุ้ม

จ.ส.ต.จันทร์  โกญจนบุญ

จ.ส.ต.ปรีชา  ปลูกปัญญา

จ.ส.ต.ไร  สุขอ่วม

จ.ส.ต.จรัญ  บุญเรือง

จ.ส.ต.วีระเดช  ถานอาจนา

ด.ต.ชวลิต  ชัยรณรงค์     ๑ ก.พ.๒๕๒๗ - ๑๔ ธ.ค.๒๕๒๗

ด.ต.ยุทธนา  สุดเกตุ     ๑๕ ธ.ค.๒๕๒๗ - ๒๗ ม.ค.๒๕๓๐

ร.ต.อ.สันติ  บุญญะมี     ๒๘ ม.ค.๒๕๓๐ - ๒๙ ธ.ค.๒๕๓๑

ร.ต.อ.ปัญญา  สุขเอม     ๓๐ ธ.ค.๒๕๓๑ - ๓๑ ม.ค.๒๕๓๔

ร.ต.อ.ชินวิช  วิชัยธนพัฒน์     ๑ เม.ย.๒๕๓๔ - ๓๑ ธ.ค.๒๕๓๕

ร.ต.อ.ประมาณ  เนื่องจากฉิม     ๒๘ เม.ย.๒๕๓๖ - ๒ ส.ค.๒๕๓๘

สว.สภ.ต.พะวอ

พ.ต.ท.ภานุวัฒน์  บุญทรง     ๑ มี.ค.๒๕๓๙ - ๓๑ มี.ค.๒๕๔๑

พ.ต.ท.เผชิญ  ตันศิริ     ๑ เม.ย.๒๕๔๑ - ๑ ก.ค.๒๕๔๒

พ.ต.ท.ประยงค์  ฟักทอง     ๒ ก.ค.๒๕๔๒ - ๑๐ ก.พ.๒๕๔๕

พ.ต.ท.กฤษดา  ปิ่นสินชัย     ๑๑ ก.พ.๒๕๔๕ - ๑๕ ส.ค.๒๕๔๕

รอง  ผกก.หน.สภ.ต.พะวอ

พ.ต.ท.วีรเดช  รัตนโชติทีปกร     ๑๖ ส.ค.๒๕๔๕ - ๓๑ ต.ค.๒๕๔๗

พ.ต.ท.ไสว  ครุธผาสุข     ๑ พ.ย.๒๕๔๗ - ๓๑ ต.ค.๒๕๔๙

พ.ต.ท.รพีพงษ์  สุขไพบูลย์     ๑ พ.ย.๒๕๔๙ - ๒ ต.ค.๒๕๕๐

สวญ.สภ.พะวอ

พ.ต.ท.รพีพงษ์  สุขไพบูลย์     ๓ ต.ค.๒๕๕๐ - ๑๕ ม.ค.๒๕๕๑

พ.ต.ท.สุทธิพงศ์  เป๊กทอง     ๑๖ ม.ค.๒๕๕๑ - ๑๙ พ.ย.๒๕๕๑

พ.ต.ท.โชคชัย  ชูแสง     ๒๐ พ.ย.๒๕๕๑ - ๙ ส.ค.๒๕๕๒

พ.ต.ท.ธนารักษ์  ปาระมีสา     ๑๐ ส.ค.๒๕๕๒ - ๙ ก.พ.๒๕๕๔

ผกก.สภ.พะวอ

พ.ต.อ.เอกราษฎร์  อินทร์ต๊ะสืบ     ๑๐ ก.พ.๒๕๕๔ - ๔ เม.ย.๒๕๕๕

พ.ต.อ.สมศักดิ์  หฤรักษ์     ๕ เม.ย.๒๕๕๕ - ๔ ก.พ.๒๕๕๗

พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์  สมันตรัฐ     ๕ ก.พ.๒๕๕๗ - ๑๔ ม.ค.๒๕๕๘
 
              พ.ต.อ.ศิริพงษ์  ศรีทัน     ๑๕ ม.ค.๒๕๕๘ - ๑๕ พ.ค.๒๕๕๙
 
พ.ต.อ.แมน   รัตนประทีป     ๑๖ พ.ค.๒๕๕๙ - ๖ มิ.ย.๒๕๖๐
 
พ.ต.อ.จำแรง   สุดใจ     ๗ มิ.ย.๒๕๖๐ - ๗ มี.ค.๒๕๖๑
 
พ.ต.อ.ดร.เพทาย   ทัพมงคล (รรท.ฯ)     ๑๕ มี.ค.๒๕๖๑ - ๓ เม.ย.๒๕๖๑    
 
พ.ต.อ.ชัชพล  สมแก้ว     ๔ เม.ย.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน 
 
                        
Visitors: 38,458